Girlguiding

Mae gan Girlguiding bedair neges allweddol sy’n ganolog i bopeth a wnawn:

• Rydym yma ar gyfer pob merch.
• Rydym yn rhoi lle i ferched.
• Rydym yn rhoi llais i ferched.
• Rydym yn addasu wrth i fywydau merched newid.

Rydym yn magu hyder merched ac yn codi eu huchelgeisiau. Rydym yn rhoi cyfle iddyn nhw ddarganfod eu potensial llawn a'u hannog i sefyll dros bopeth da. Rydym yn rhoi cyfle iddyn nhw gael hwyl.

Yma ar Ynys Môn, mae gennym grwpiau ym mhob un o’r pedair adran o fewn Girlguiding: Rainbows (5–7 oed), Brownies (7–10 oed), Guides (10–14 oed) a Rangers (14-18 oed).

Mae Rainbows ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed. Yn Rainbows, byddwch yn dysgu trwy wneud.

Gyda Rainbows byddwch yn datblygu hunanhyder, yn meithrin cyfeillgarwch, yn dysgu pethau newydd ac yn cael hwyl. Caiff merched gyfle i wneud gweithgareddau celf a chrefft, cysylltu â natur a chwarae gemau.

Mae Rainbows yn dilyn rhaglen amrywiol a diddorol ac maen nhw’n gallu cymryd rhan mewn nifer o wahanol weithgareddau gyda merched o’r un oed.

Explore Girlguiding: Rainbows

Mae Brownies ar gyfer merched rhwng 7 a 10 oed. Maen nhw’n dysgu amdanyn nhw eu hunain, eu cymuned a'u byd. Mae Brownies yn cyflwyno cyfleoedd newydd, heriau a hwyl i ferched.

Daw merched at ei gilydd gyda'u ffrindiau mewn cyfarfodydd rheolaidd lle maen nhw'n dysgu hobïau newydd, yn gwneud gweithgareddau creadigol, yn datblygu sgiliau ac yn cael anturiaethau awyr agored. Efallai y byddan nhw'n cael cyfle i fynd i wersylloedd, ar wyliau, teithiau undydd ac aros dros nos.

Yn ogystal â rhoi cynnig ar weithgareddau yn eu cyfarfodydd, mae merched yn dewis bathodynnau diddordeb sy'n gysylltiedig â phethau maen nhw eisiau gwybod mwy amdanyn nhw.

Explore Girlguiding: Brownies

Mae gan Guides raglen gyffrous ac amrywiol sydd wedi'i chynllunio i ysbrydoli a herio merched rhwng 10-14 oed

Caiff Guides eu hannog i arwain wrth gynllunio rhaglenni, gan ddewis o blith amrywiaeth o weithgareddau cyffrous yn eu cyfarfodydd rheolaidd, gyda'r opsiwn o ddigwyddiadau arbennig a theithiau.

Mae yna wahanol fathodynnau a gwobrau i helpu i ddysgu sgiliau newydd a rhoi cynnig ar heriau newydd. Mae’r Guides yn gwneud rhai o’r pethau yma ar eu pennau eu hunain, ac eraill mewn grwpiau mewn cyfarfodydd uned.

Explore Girlguiding: Guides

Mae Rangers ar gyfer pob merch 14-18 oed.

Mae Rangers yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn cael hwyl yn gwneud gweithgareddau gyda'i gilydd. Maen nhw’n dilyn rhaglen sy’n cynnwys bathodynnau diddordeb, bathodynnau meithrin sgiliau a gwobrau.

Mae Rangers yn cael cyfleoedd i ddysgu sgiliau arwain, creu rhwydweithiau o ffrindiau, a rhoi cynnig ar bethau newydd mewn amgylchedd cefnogol.

Explore Girlguiding: Senior Section

Covid-19

Ni ellir cynnal unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Byddant ond yn dechrau eto pan fydd Girlguiding yn caniatáu hynny yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, ac ar ôl i asesiadau risg gael eu cwblhau ar adeiladau ac unedau.

Fodd bynnag, mae Girlguiding wedi parhau i fod yn weithgar mewn ffyrdd newydd a dychmygus dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llawer o arweinwyr wedi bod yn anfon gweithgareddau trwy'r post neu e-bost er mwyn i ferched eu gwneud gartref, ac mae rhai o'n hunedau'n cyfarfod ar-lein. Mae 'Anturiaethau yn y Cartref' ar gael am ddim i bawb ar wefan Girlguiding UK.

Yma ar Ynys Môn, fe wnaethom ni gynnal Parti Pyjamas Rhithiol ym mis Tachwedd 2020 ac yn ddiweddar, lansiwyd Uned Geidiaid a Rangers (Rhithiol) Ynys Môn sy'n cwrdd ar-lein. Rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Newyddion.